Upozornenie pre klientov so zakúpeným Swanson Reishi

Upozornňujeme zákazníkov, ktorí si zakúpili produkt SWANSON Reishi Mushroom, výživový doplnok, 45 g, označenie šarže: B 253203, dátum minimálnej trvanlivosti: 28/02/2026, výrobca: Swanson Health International, 4075 40th Avenue South, 58104 Fargo, North Dakota, USA, že tento produkt bol nesprávne označený. Na etikete predmetného výrobku nie je uvedená informácia o ionizujúcom ožiarení výrobku, čo má za následok zavádzanie spotrebiteľa. Uvedené je v rozpore s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách
spotrebiteľom ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 v platnom znení. 

 

Tento produkt nám môžete vrátiť na adresu Epadia Store s.r.o., Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava a budú vám vrátené peniaze bez ohľadu na dátum nákupu alebo celistvosť balenia.